Hideki e Yori #9

Keisuke e Miruko #4 (+18)

Ritsu e Etsuo #1

Ikuma e Taa #43 (+18)